Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 27/10-10-2022 (θέμα 1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 23/7-10-2021 (1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης (αρχείο .docx)

Διαδικασία Απαλλαγής τελών φοίτησης

Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν.4485/2017, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Απαλλαγής, μέχρι την Τετάρτη 6-10-2021 και ώρα 14:00.

Η  σχετική Αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν με email.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα.

Αίτηση Απαλλαγής Διδάκτρων

Απαλλαγή Τέλους Φοίτησης

ΦΕΚ Απαλλαγής | ΦΕΚ Ρύθμισης

Διαδικασία Απαλλαγής τελών φοίτησης

Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν.4485/2017, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Απαλλαγής, μέχρι την Τρίτη 6-10-2020 και ώρα 14:00.

Η  σχετική Αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν με email στην Γραμματεία του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ – Απαλλαγή από το Τέλος Φοίτησης 2020-2021

ΦΕΚ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2020-2021

ΦΕΚ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ