Διεξαγωγή Εξετάσεων με Ηλεκτρονικά Μέσα

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το ΦΕΚ 1935/20.05.2020,
 2. Το ΦΕΚ 1971/21-05-2020,
 3. Την από 27-5-2020 απόφαση της Συγκλήτου (173 η συνεδρίαση) σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Ιουνίου 2020,
 4. Την από 31-7-2020 απόφαση της Συγκλήτου (177 η συνεδρίαση) σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2020,

αποφασίζει τα εξής:

Κατά την τρέχουσα περίοδο το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (όπως και τα υπόλοιπα τμήματα) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσουν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εξεταστική χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα διεξαχθεί από 01 έως 18 Φεβρουαρίου 2021 για τους προπτυχιακούς φοιτητές ενώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα διεξαχθεί από 13 έως 27 Φεβρουαρίου 2021.

Κάθε διδάσκων του Τμήματος έχει το περιθώριο να επιλέξει κατά περίπτωση ανάμεσα σε:

 1. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης
 2. Αξιολόγηση με τελική απαλλακτική εργασία
 3. Portfolio εργασιών φοιτητή
 4. Αξιολόγηση με γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
 5. Γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας μέσω κάμερας, όπου θα περιλαμβάνονται:
  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και
  • Ερωτήσεις συμπλήρωσης ή/και
  • Ερωτήσεις Τύπου Σωστό/ Λάθος ή/και
  • Ερωτήσεις Ανάπτυξης

τις οποίες οι φοιτητές θα απαντούν στον υπολογιστή ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο από το σπίτι τους με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης (δηλαδή με ανοικτά βιβλία). Κάθε διδάσκοντας δύναται να προβλέψει τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας εφόσον υπάρξει απώλεια σύνδεσης αλλά εφόσον αυτό αφορά γενικό πρόβλημα σύνδεσης σε μία περιοχή και με τον όρο ότι η διαδικασία δεν μπορεί να επαναληφθεί πέραν της μιας φοράς, οπότε είναι χρήσιμο όλοι οι φοιτητές να έχουν καλή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία εξέτασης όπως περιγράφεται ανωτέρω προϋποθέτει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου μέσου με ηχείο/μικρόφωνο και κάμερα καθώς και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) για λόγους ταυτοποίησης και επιτήρησης των φοιτητών. Τα θέματα εξέτασης θα διανέμονται μέσω αυστηρά προσωπικών κωδικών για είσοδο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης e-class (ή classroom για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) . Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης από τον κάθε διδάσκοντα, ο οποίος θα ανακοινώσει τις σχετικές οδηγίες στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η άμεση εγγραφή κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή στα σχετικά μαθήματα στο e-class.

Επίσης προτείνεται όλοι οι φοιτητές να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, e-mail, ΑΜ) στο e-class προκειμένου να διευκολύνεται τόσο η διαδικασία επικοινωνίας όσο και η διαδικασία ταυτοποίησής τους.

Για να έχουν δικαίωμα οι φοιτητές να εξεταστούν ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, απαιτείται να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής στην Εξ’ αποστάσεως Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr. Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, ο/η εξεταζόμενος/η θεωρείται ότι δεν συμμετείχε στις εξετάσεις και το δοκίμιό του/της ή το ηλεκτρονικό έγγραφό του/της στο οποίο περιλαμβάνονται οι απαντήσεις του/της στις εξετάσεις δεν βαθμολογείται.

Παράλληλα οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις που κοινοποιούνται στο eclass.uop.gr ή στο vlass.uop.gr από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος και να συμμετέχουν στη διαδικασία συμπλήρωσης των εγγράφων που ενδέχεται να τους ζητηθεί, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 23/12-10-2020 (1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΜΒΑ

Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Εγγραφές στο ΠΜΣ λήγουν την Δευτέρα, 12-10-2020.

Τα σχετικά με την εγγραφή έντυπα έχουν αποσταλεί με email στους επιτυχόντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (αρχείο WORD)

Διαδικασία Απαλλαγής τελών φοίτησης

Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με βάση το Ν.4485/2017, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Απαλλαγής, μέχρι την Τρίτη 6-10-2020 και ώρα 14:00.

Η  σχετική Αίτηση και τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν με email στην Γραμματεία του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ – Απαλλαγή από το Τέλος Φοίτησης 2020-2021

ΦΕΚ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2020-2021

ΦΕΚ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Ενημέρωση Φοιτητών για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να εξεταστούν σε μάθημα του Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2019-20 ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων πρόθεσης εξέτασης εξέπνευσε την  Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες για οποιοδήποτε λόγο ΔΕΝ υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πρόθεσης εξέτασης ή υπέβαλαν ελλιπή δήλωση ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με τη δήλωσή τους, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα (σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξέτασης)

υποβάλλοντας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σχετική έντυπη δήλωση (επισυνάπτεται), σύμφωνα με τις οδηγίες του εξεταστή του κάθε μαθήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τα ανωτέρω, είναι το μάθημα να έχει δηλωθεί στο γραμματειακό σύστημα του Τμήματος φοίτησης.

Β’ κύκλος Αιτήσεων για τη νέα σειρά Μεταπτυχιακών φοιτητών

Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και έως Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2020.

Σημαντική διευκρίνιση:

Οι υποψήφιοι που έκαναν Αίτηση στον α΄κύκλο Αιτήσεων, που έληξε στις 25 Ιουλίου 2020, θα ειδοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου για την συμμετοχή τους σε Συνέντευξη.  Όσοι έχουν κάνει Αίτηση στον στον α΄ κύκλο Αιτήσεων δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά.