Eκδήλωση Eνδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 5η Σειρά Εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα/ Executive MBA in Financial Planning», σύμφωνα με το ΦΕΚ Β:3372/31-8-2019, είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτο το σχετικό αρχείο σε μορφή .pdf

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διακοπή πληροφοριακού συστήματος Γραμματειών – Συνέχεια εργασιών

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη διακοπή του πληροφοριακού συστήματος των Γραμματειών και του συστήματος ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων η εταιρεία θα συνεχίσει τη διαδικασία ενοποίησης και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Διακοπή Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 19 Απριλίου το πληροφοριακό σύστημα δεν θα είναι διαθέσιμο για κανένα χρήστη. Από τη διακοπή θα επηρεαστεί τόσο το σύστημα Γραμματειών όσο και το σύστημα ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), τόσο του προπτυχιακού όσων και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα λειτουργούν κανονικά. Ελπίζουμε οι διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου, σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Διεξαγωγή Εξετάσεων με Ηλεκτρονικά Μέσα

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το ΦΕΚ 1935/20.05.2020,
 2. Το ΦΕΚ 1971/21-05-2020,
 3. Την από 27-5-2020 απόφαση της Συγκλήτου (173 η συνεδρίαση) σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Ιουνίου 2020,
 4. Την από 31-7-2020 απόφαση της Συγκλήτου (177 η συνεδρίαση) σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2020,

αποφασίζει τα εξής:

Κατά την τρέχουσα περίοδο το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (όπως και τα υπόλοιπα τμήματα) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσουν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η εξεταστική χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα διεξαχθεί από 01 έως 18 Φεβρουαρίου 2021 για τους προπτυχιακούς φοιτητές ενώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα διεξαχθεί από 13 έως 27 Φεβρουαρίου 2021.

Κάθε διδάσκων του Τμήματος έχει το περιθώριο να επιλέξει κατά περίπτωση ανάμεσα σε:

 1. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης
 2. Αξιολόγηση με τελική απαλλακτική εργασία
 3. Portfolio εργασιών φοιτητή
 4. Αξιολόγηση με γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση
 5. Γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και εποπτεία της διαδικασίας μέσω κάμερας, όπου θα περιλαμβάνονται:
  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και
  • Ερωτήσεις συμπλήρωσης ή/και
  • Ερωτήσεις Τύπου Σωστό/ Λάθος ή/και
  • Ερωτήσεις Ανάπτυξης

τις οποίες οι φοιτητές θα απαντούν στον υπολογιστή ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο από το σπίτι τους με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης (δηλαδή με ανοικτά βιβλία). Κάθε διδάσκοντας δύναται να προβλέψει τη δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας εφόσον υπάρξει απώλεια σύνδεσης αλλά εφόσον αυτό αφορά γενικό πρόβλημα σύνδεσης σε μία περιοχή και με τον όρο ότι η διαδικασία δεν μπορεί να επαναληφθεί πέραν της μιας φοράς, οπότε είναι χρήσιμο όλοι οι φοιτητές να έχουν καλή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία εξέτασης όπως περιγράφεται ανωτέρω προϋποθέτει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου μέσου με ηχείο/μικρόφωνο και κάμερα καθώς και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) για λόγους ταυτοποίησης και επιτήρησης των φοιτητών. Τα θέματα εξέτασης θα διανέμονται μέσω αυστηρά προσωπικών κωδικών για είσοδο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης e-class (ή classroom για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) . Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον τρόπο εξέτασης από τον κάθε διδάσκοντα, ο οποίος θα ανακοινώσει τις σχετικές οδηγίες στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η άμεση εγγραφή κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή στα σχετικά μαθήματα στο e-class.

Επίσης προτείνεται όλοι οι φοιτητές να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, e-mail, ΑΜ) στο e-class προκειμένου να διευκολύνεται τόσο η διαδικασία επικοινωνίας όσο και η διαδικασία ταυτοποίησής τους.

Για να έχουν δικαίωμα οι φοιτητές να εξεταστούν ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, απαιτείται να συμπληρώσουν τη Δήλωση Συμμετοχής στην Εξ’ αποστάσεως Εξεταστική Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr. Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, ο/η εξεταζόμενος/η θεωρείται ότι δεν συμμετείχε στις εξετάσεις και το δοκίμιό του/της ή το ηλεκτρονικό έγγραφό του/της στο οποίο περιλαμβάνονται οι απαντήσεις του/της στις εξετάσεις δεν βαθμολογείται.

Παράλληλα οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις που κοινοποιούνται στο eclass.uop.gr ή στο vlass.uop.gr από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος και να συμμετέχουν στη διαδικασία συμπλήρωσης των εγγράφων που ενδέχεται να τους ζητηθεί, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Αποτελέσματα Απαλλαγής τελών φοίτησης

Αναρτάται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων απαλλαγής τελών φοίτησης, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 23/12-10-2020 (1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΜΒΑ

Πίνακας Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Εγγραφές στο ΠΜΣ λήγουν την Δευτέρα, 12-10-2020.

Τα σχετικά με την εγγραφή έντυπα έχουν αποσταλεί με email στους επιτυχόντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (αρχείο WORD)